خدمات شرکت مهندسی آشکار ساز صنعت ایمنی

رئوس فعالیت ها و خدمات ارائه شده توسط شرکت مهندسی آشکارساز صنعت ایمنی به شرح زیر می باشد:

خدمات مشاوره ، طراحی ، نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری

سیستم اعلام حریق متعارف Conventional Fire Alarm System

سیستم اعلام حریق هوشمند آدرس پذیرIntelligent Addressable Fire Alarm System

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی Sprinkler System

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی CO2, FM 200, Argonet, Sevo

درب های ضد حریق Fire Door

تجهیزات آتش نشانی Fire extinguishing Equipment